0265-435.112      0265-435.113
  saulia@cjmures.ro

INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 1. Introducere

Modificările legislației Uniunii Europene privind protecția datelor personale aparținând persoanelor fizice si libera circulație a acestor date ce se aplică din 25 mai 2018 – Regulamentul UE 2016/679 – GDPR, necesită informarea Dumneavoastră pentru a ne realiza obligațiile legale.

Politica privind protecția datelor personale stă la baza prelucrării datelor Dumneavoastră personale. Puteți accesa Politica noastră privind protecția datelor cu caracter personal la Responsabilul cu Protecția Datelor sau pe site. Primăria este un operator al datelor cu caracter personal pe care Dumneavoastră (persoana vizată) ni le furnizați.

Colectăm de la Dumneavoastră, după caz, următoarele tipuri de date personale:

 • Nume, prenume, număr de telefon, fax, adresă, adresă email, CNP – număr de identificare națională, locul de muncă, număr înmatriculare auto, venituri salariale, funcție, date despre proprietăți, date video.
 • Prelucrăm date sensibile unde este cazul(cum ar fi informațiile asupra stării de sănătate, categorii defavorizate, asistență socială).
 • Nu utilizăm procese decizionale automatizat incluzând crearea de profiluri ale persoanelor.

– Suntem Autoritate Electorală Permanentă conform legii.

 1. De ce avem nevoie de datele Dumneavoastră ?

Avem nevoie de datele Dumneavoastră personale:

– pentru a derula activitățile administrative legale specifice Primăriei, colectarea de taxe și impozite, eliberarea de titluri, certificate adeverințe, plata unor îndemnizații.

– pentru respectarea unor obligații legale.

Scopul colectării datelor cu caracter personal:

exercitării unei funcții publice atribuite PRIMĂRIEI;

– pentru a-și desfășura activitatea specifică, pentru a vă informa şi a vă pune la dispoziție servicii de interes public, precum și pentru a asigura securitatea publică, a spațiilor, bunurilor, valorilor și persoanelor.

 1. Temeiul legal al prelucrării datelor Dumneavoastră

Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal o constituie,  Codul Administrativ al României, iar conform prevederilor Regulamentul UE 2016/679, articolul 6,  legalitatea prelucrării (culegerii, păstrării, actualizării sau transmiterii) datelor Dumneavoastră personale se întemeiază pe :

(a)    persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. De exemplu consimțământul pentru, acceptarea utilizări unor cookies. Consimțământul poate fi retras în orice moment;

 (e)   prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;

         (c)        prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

         (b)       prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

 1. Ce facem cu datele Dumneavoastră ?

Datele Dumneavoastră personale sunt prelucrate în România.

Stocarea datelor Dumneavoastră are loc la sediul nostru și în unele situații conform cadrului legal și de alte autorități.

Nici un furnizor, terță parte, nu are acces la datele Dumneavoastră, cu excepția cazului în care acest lucru este prevăzut de lege.

Persoanele care pot avea acces la datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt angajații și colaboratorii noștri, în măsura exercitării atribuțiilor de serviciu sau a celor contractuale și Autoritățile competente.

Conform legii datele Dumneavoastră pot fi comunicate către autoritățile/instituțiile abilitate prin lege, în regim de strictă confidențialitate și siguranță, cu respectarea normelor de protecție a datelor personale.

În cazul in care este necesară transmiterea datelor Dumneavoastră către o terță parte, în alte condiții decât cele contractuale, veți fi informat în prealabil, şi veți avea posibilitatea de a va exprima acordul/dezacordul.

5. Cât timp păstrăm datele Dumneavoastră ? Durata stocării datelor cu caracter personal: până la termenul legal sau in măsura exercitării scopului colectării datelor, în conformitate cu Politica de păstrare a datelor, cu excepția obligațiilor legale privind arhivarea documentelor (ex. Arhiva contabilă).Înregistrările video se păstrează doar 30 de zile și pot fi accesate doar de autoritățile competente.6. Care sunt drepturile Dumneavoastră?

Drepturile de care beneficiați conform GDPR depind de motivul pentru care vă prelucrăm datele personale, astfel:

Dreptul de a fi informat cu privire la datele Dumneavoastră personale este un drept esențial al persoanelor și se aplică încă de la primele relații pe care le aveți cu noi, (inclusiv când vizitați site-ul nostru).

Dreptul de acces la datele personale – Aveți dreptul să ne cereți :

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele Dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele Dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Există câteva excepții, ceea ce înseamnă că este posibil să nu primiți întotdeauna toate informațiile pe care le prelucrăm, de exemplu dacă solicitarea Dumneavoastră ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.

Dreptul la rectificare a datelor – Aveți dreptul să ne cereți să rectificăm informațiile personale pe care le considerați inexacte. De asemenea, aveți dreptul să ne cereți să completați informațiile pe care le considerați incomplete. Acest drept se aplică întotdeauna.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor – Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată, pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora;
 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar Dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele Dumneavoastră cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul Dumneavoastră;
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la ștergerea datelor – Aveți dreptul să ne cereți să ștergem datele Dumneavoastră personale în anumite circumstanțe.

Dreptul de a vă opune prelucrării – Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor Dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile Dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor Dumneavoastră în scop de marketing, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor – Acest drept se aplică numai informațiilor pe care ni le-ați furnizat personal. Aveți dreptul să cereți să transferăm informațiile pe care ni le-ați dat la o altă organizație. Dreptul este valabil numai dacă prelucrăm datele pe baza consimțământului Dumneavoastră sau în baza unui contract și prelucrarea se face automatizat.

Dreptul de a vă opune unui proces decizional automatizat sau creării de profiluri. Când facem asemenea prelucrări de date personale vă vom informa pentru a vă putea exercita acest drept.

Pentru a vă exercita aceste drepturi contactați Responsabilul cu Protecția Datelor  la sediu, prin email: saulia@cjmures.ro –  cu specificația în atenția DPO sau telefonic: 0265435220. Responsabilul nostru cu protecția datelor va examina solicitarea Dumneavoastră și va colabora cu Dumneavoastră pentru a rezolva problema. Dacă tot credeți că datele Dumneavoastră personale nu au fost tratate corespunzător conform legii, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP www.dataprotection.ro, B-dul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod. Poștal 010336, București România și puteți depune o plângere sau să alegeți o cale de atac juridic.