0265-435.112      0265-435.113
  saulia@cjmures.ro
Numele şi prenumele Calitatea Apartenenţa politică
DUMA IOAN consilier local PSD
MOGA ADELA-MARINELA consilier local PSD
GHERMAN PETRU consilier local PSD
RUNCAN VASILE consilier local PSD
COJOCNEAN ANGEL-IOAN consilier local PSD
TOMA TRAIAN consilier local PSD
POP LIVIU consilier local PNL
VANCEA IOAN consilier local PNL
RUNCAN OVIDIU-CRISTIAN consilier local PNL
FLOREA LIVIU-MIHAI consilier local PNL
OLTEAN IOAN-AURELIAN consilier local PNL

 

MACHETA ALESII LOCALI 2020-2024

 

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ŞĂULIA

Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism

Cojocnean Angel Ioan – presedinte
Vancea Ioan – secretar
Florea Liviu-Mihai – membru
Duma Ioan – membru
Toma Traian – membru

Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectie copii

Pop Liviu – presedinte
Oltean Ioan – secretar
Moga Adela-Marinela – membru

Comisia juridica si de disciplina, protectie mediu si urbanism

Gherman Petru – presedinte
Runcan Vasile – secretar
Runcan Ovidiu-Cristian – membru

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ȘĂULIA, JUDEȚUL MUREȘ

CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE​

Art.1  Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comuna Saulia  sunt Consiliul local, ca autoritate deliberativă, şi Primarul, ca autoritate executivă.
Consiliul local şi Primarul funcţionează ca autorităţi autonome ale administraţiei publice locale şi rezolvă problemele publice din localitate, în condiţiile legii.

Art.2  Mandatul Consiliului local este de patru ani, ce poate fi prelungit prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă. Mandatul se exercită în condiţiile legii.
Consiliul îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

Art.3  În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii locale.
În calitate de aleşi locali, consilierii, în asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, îndeplinesc o funcţie de autoritate publică, beneficiind de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

Art.4  Calitatea de consilier este incompatibilă cu demnităţile publice, funcţiile publice de autoritate, cu calitatea de primar, precum şi calitatea de funcţionar public prevăzute în Legea nr. 161/ 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

Art.5  Dizolvarea consiliului local, suspendarea şi încetarea mandatului de consilier se pot face numai în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL II – CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL​

Art.6 (1)  Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de lege.

(2) Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului, conform populaţiei după domiciliu raportate de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs.

Art.7 (1)  Constituirea consiliilor locale se face în termen de 60 de zile de la data desfăşurării alegerilor. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declaraţi aleşi sunt validate în cel mult 25 de zile de la data desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. După validarea mandatelor de consilier local este organizată o şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurământul.

(2)  Mandatul unui consilier local este validat dacă, la data pronunţării încheierii, consilierul local declarat ales îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. are domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ – teritoriale în care a fost ales, dovedit prin actul de identitate, în copie ;
 2. nu şi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar ;
 3. nu şi-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, ca urmare a demisiei sau ca urmare a excluderii prin hotărârea definitivă a forului competent al partidului politic ori prin hotărâre definitivă a unei instanţei judecătoreşti, fapt dovedit prin confirmările calităţii de membru al partidului politic sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale a candidaţilor declaraţi aleşi şi a supleanţilor, sau prin hotărâre definitivă a instanţei judecătoreşti, după caz ;
 4. mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale în conformitate cu prevederile legii privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, în condiţiile legii ;
 5. nu a renunţat la mandat ;
 6. nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, dovedită prin documentele privind rezultatele alegerilor înaintate de către biroul electoral din circumscripţia judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au fost desfăşurate alegeri.

(3) Consilierii locali declaraţi aleşi au obligaţia transmiterii către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ- teritoriale a documentelor doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) – e) în cel mult 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, pentru care li se eliberează o confirmare de primire. Termenul de 15 zile este termen de decădere, caz în care secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale transmite judecătoriei documentele care i-au fost puse la dispoziţie înăuntrul acestui termen, precum şi o adresă prin care propune validarea consilierilor care au depus documentele prevăzute la alin. (2) sau, după caz, invalidarea consilierilor care nu au depus aceste documente.

(4)  Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale are obligaţia de a transmite judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri documentele doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) – e) în termen de 2 zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (3), în vederea validării mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi.

(5) Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea mandatelor consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale căror mandate au fost validate şi se comunică de îndată prefectului şi secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale. În prima zi lucrătoare ulterioară comunicării încheierii, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale informează consilierii locali declaraţi aleşi cu privire la validarea mandatelor lor, supleanţii acestora cu privire la invalidarea mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi şi partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Încheierea judecătoriei prin care sunt invalidate mandatele este comunicată şi respectivilor consilieri locali declaraţi aleşi.

(6) În termen de 3 zile de la comunicare, cei interesaţi pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se soluţionează de tribunalul în a cărui circumscripţie se află judecătoria care a pronunţat încheierea în termen de 5 zile de la depunerea apelului, în procedură necontencioasă, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată, de la pronunţarea prefectului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale şi consilierului local declarat ales.

(7) Pronunţarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunţarea hotărârii tribunalului se poate amâna, o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la pronunţare.

Art.8 (1) Consilierul local declarat ales poate renunţa la mandat în cel mult 10 zile de la data desfăşurării alegerilor, situaţie în care comunică, în acelaşi termen, sub semnătură, decizia sa secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale.

(2) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale transmite judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri şi prefectului, declaraţiile semnate de consilierii locali declaraţi aleşi, prevăzuţi la alin. (1), în termen de 2 zile de la împlinirea termenului de 15 zile, în vederea validării mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi.

Art.9 (1) Pentru fiecare consiliu local din judeţ, prefectul convoacă consilierii locali pentru şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local în cel mult 5 zile de la comunicarea încheierii judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea mandatelor consilierilor locali ori a comunicării hotărârii tribunalului în cazurile exercitării căii de atac a apelului, în situaţia în care numărul mandatelor de consilier local, validate, este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 112 din OUG nr. 57/ 2019.

(2) Prefectul îi comunică secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale data şi ora stabilite pentru şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local, la care participă prefectul, subprefectul sau un reprezentant al instituţiei prefectului desemnat prin ordin de către prefect. În situaţii motivate, cu respectarea dispoziţiilor alin. (1), prefectul poate comunica o altă dată şi o altă oră.

(3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale comunică consilierilor locali ale căror mandate au fost validate data şi ora şedinţei privind ceremonia de constituire convocată de prefect, care are loc la sediul consiliului local.

(4)  Şedinţa pentru ceremonia de constituire este condusă de cel mai în vârstă dintre consilierii locali ale căror mandate au fost validate, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate.

(5)  Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun jurământul, în cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a consiliului local.

(6)  În cazul în care numărul consilierilor locali care au depus jurământul în condiţiile alin. (5) este mai mic decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit legii, prefectul convoacă consilierii locali pentru o a doua şedinţă privind ceremonia de constituire în termen de 20 de zile de la data primei şedinţe.

(7) În cadrul celei de a doua şedinţe pot depune jurământul consilierii locali validaţi care au absentat de la prima şedinţă şi supleanţii ale căror mandate au fost validate de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri.

(8) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (7), consilierul local declarat ales, care nu a putut depune jurământul, ca urmare a absenţei pentru motive temeinice, poate depune jurământul în cadrul primei şedinţe a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, dovedită prin certificat medical, ori situaţii precum deplasarea în străinătate în interes de serviciu, evenimente de forţă majoră, cum ar fi inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie ori alte situaţii similare.

(9) Consilierul local al cărui mandat a fost validat şi care nu depune jurământul nici în cea de a doua şedinţă privind ceremonia de constituire ori în condiţiile prevăzute la alin. (8) sau care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

(10) Locurile consilierilor locali declaraţi aleşi ale căror mandate nu au fost validate sau care sunt consideraţi demisionaţi de drept şi care nu pot fi completate cu supleanţi se declară vacante prin ordin al prefectului în termen de 5 zile de la prima şedinţă ordinară a consiliului local.

Art.10 (1) Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local, stabilit potrivit legii.

(2) Data constituirii consiliului local este considerată data desfăşurării primei şedinţe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz.

(3) În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, în condiţiile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale şi se aduce la cunoştinţă publică.

(4) În situaţia în care consiliul local nu este legal constituit în condiţiile alin. (1), în termen de 3 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 116 alin. (6) din OUG nr. 57/ 2019, prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, în care se menţionează motivele neconstituirii acestuia.

(5) Ordinul prefectului prevăzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacă este cazul, şi situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor. Ordinul prefectului care cuprinde situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor se comunică judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au propus candidaţi şi secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale.

Art. 11 (1) Mandatele supleanţilor sunt validate de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanţilor se realizează în condiţiile art. 114 alin. (2) din OUG nr. 57/ 2019, cu respectarea prevederilor legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în situaţia în care consilierul local declarat ales se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. nu este validat ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 114 alin. (2) din OUG nr. 57/ 2019;
 2. este considerat demisionat de drept consilierul local al cărui mandat a fost validat care nu depune jurământul nici în cea de a doua şedinţă privind ceremonia de constituire sau care refuză să depună jurământul.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), mandatele supleanţilor sunt validate în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a încheierii de invalidare a mandatului consilierului local declarat ales.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), mandatele supleanţilor sunt validate în termen de 10 zile de la comunicarea ordinului prefectului prevăzut la art. 118 alin. (5) din OUG 57/ 2019.

(4) Supleanţii au obligaţia transmiterii către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale a documentelor doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 114 alin. (3) din OUG nr. 57/2019, cu cel puţin 7 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz, pentru care li se eliberează o confirmare de primire. Termenul pentru transmiterea documentelor către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale este termen de decădere, caz în care secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale transmite judecătoriei documentele care i-au fost puse la dispoziţie înăuntrul acestui termen, precum şi o adresă de informare prin care propune validarea supleanţilor care au depus documentele prevăzute la art. 114 alin. (2) din OUG nr. 57/ 2019, sau, după caz, invalidarea supleanţilor care nu au depus aceste documente.

(5) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale transmite judecătoriei documentele doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 114 alin. (2) din OUG nr. 57/2019, lit. a) – d) cu cel puţin 7 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz.

(6) Supleantul al cărui mandat a fost validat în condiţiile prezentului articol depune jurământul în a doua şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local prevăzută la art. 116 din OUG 57/2019 sau în prima şedinţă a consiliului local, după caz.

(7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător supleantului declarat ales al cărui mandat a fost invalidat de judecătoria competentă, în primă instanţă, dar care a fost validat prin hotărârea tribunalului.

(8) Supleantul al cărui mandat a fost validat, care nu depune jurământul în condiţiile alin. (6) sau, după caz, alin. (7), ori care refuză să depună jurământul, este considerat demisionat de drept.

Art.12 (1) În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele supleanţilor sunt validate în termen de 10 zile de la data încetării mandatului consilierului local, în condiţiile art. 204, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanţilor se realizează cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (2) şi art. 121 alin. (1) lit. d), alin. (2) şi (3) din OUG nr. 57/ 2019. Supleanţii au obligaţia transmiterii către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale a documentelor doveditoare prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) – d) din OUG nr. 57/ 2019, cu cel puţin 5 zile înainte de împlinirea termenului de 10 zile.

(2) Consilierul local al cărui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune jurământul în faţa consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale l-a informat cu privire la validarea mandatului său.

                (3) Consilierul local declarat ales al cărui mandat a fost invalidat de judecătoria competentă, în primă instanţă, dar care a fost validat prin hotărârea tribunalului depune jurământul în faţa consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea tribunalului.

(4) Consiliul local se convoacă în condiţiile art. 134 alin. (1) din OUG nr. 57/ 2019, pentru respectarea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz.

(5) Consilierul local al cărui mandat a fost validat în condiţiile alin. (2) sau (3) care nu depune jurământul în termenul de 15 zile ori care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept, cu excepţia cazului în care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (8) din  OUG nr. 57/ 2019.

(6) În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost validat în condiţiile alin. (2) sau (3) se află, pe perioada celor 15 zile prevăzute de alineatele precedente, într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (8), termenul pentru depunerea jurământului se prelungeşte până la încetarea acestei situaţii.

 

Secţiunea I – Preşedintele de şedinţă

Art. 13 (1) După declararea ca legal constituit, Consiliul local alege dintre membrii săi, cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, un preşedinte de şedinţă. Preşedintele de şedinţă se alege pentru o perioadă de cel mult 3 luni.

(2) Preşedintele de şedinţă conduce lucrările şedinţei pentru care a fost ales şi semnează hotărârile adoptate de Consiliul local.
(3) Consilierul ales poate fi schimbat din funcţia de preşedinte de şedinţă la iniţiativă a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor, cu votul majorităţii consilierilor în funcţie. Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în a doua hotărâre a consiliului local.

Art.14  Hotărârile 1-2 adoptate de consiliul local pe baza normelor de mai sus se semnează de preşedintele de vârstă, de cei doi asistenţi şi se contrasemnează de  secretar. Aceste hotărâri au un caracter constatator, nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.

Art.15  Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
• conduce şedinţele consiliului local;
• supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor.
• semnează hotărârile adoptate de către consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul verbal al şedinţei;
• asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare al şedinţelor;
• supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului local;
• îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de către consiliul local.

Secţiunea a II-a – Alegerea viceprimarului

Art.16  (1) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

(2) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.

Art. 17  Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

Art. 18  Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.

Art 19  Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

 

Secţiunea a III a – Constituirea şi funcţionarea comisiilor de specialitate

Art. 20 (1) După constituire, consiliul local îşi organizează comisiile de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

(3) Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.

(4) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.

Art. 21 Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

 • analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
 • întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le adoptă cu majoritate simplă şi le prezintă consiliului local;
 • îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

Art. 22 (1) Având în vedere specificul local şi nevoile activităţii sale, Consiliul local al comunei Saulia organizează 3 comisii de specialitate, între care există relaţii de colaborare, structurate după cum urmează:

 1. Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism formată din 5 membrii, având următoarele atribuţii principale:
 • întocmeşte studii, prognoze orientative şi programe de dezvoltare economico-socială;
 • întocmeşte studii şi face propuneri privind modul de administrare a domeniului public şi privat al comunei;
 • analizează şi/sau întocmeşte studii şi prognoze şi face propuneri de organizare şi dezvoltare urbanistică a comunei precum şi de amenajare a teritoriului;
 • avizează proiecte de hotărâri care se referă la:
 • propunerile privind bugetul local, formarea, administrarea şi executarea acestuia, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; împrumuturile şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar; stabilirea de impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, pe timp limitat; înlesniri la plata impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetului local;
 • propunerile privind organigrama şi numărul de personal din aparatul consiliului local şi a serviciilor publice subordonate acestuia, în funcţie de fondul de salarii prevăzut în buget;
 • propunerile privind înfiinţarea de instituţii şi servicii publice locale, numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor acestora;
 • propuneri privind stabilirea tarifelor de bază, a chiriilor pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţe şi pentru unele terenuri;
 • darea în administrarea instituţiilor publice a bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat;
 • darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a imobilelor de interes local societăţilor şi instituţiilor de utilitate publică sau de binefacere;
 • concesionarea sau închirierea de terenuri (inclusiv locuinţe) sau de servicii din domeniul public şi privat;
 • cumpărarea sau vânzarea bunurilor (inclusiv locuinţe) din domeniul privat de interes local;
 • schimburile de terenuri, delimitarea şi partajarea imobilelor (terenuri şi construcţii) aflate în indiviziune cu domeniul privat al comunei;
 • renunţările sau recunoaşterile de drepturi în favoarea terţelor persoane asupra bunurilor din domeniul privat;
 • recunoaşterea dreptului de proprietate respectiv a dreptului de administrare a societăţilor comerciale în cadrul procedurii de obţinere a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor;
 • propunerile privind planurile de organizare şi dezvoltare urbanistică (P.U.G., P.U.Z. şi P.U.D) şi măsurile necesare realizării acestora;
 • propuneri privind documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii şi reparaţiile acestora;
 • propuneri privind măsurile de refacere şi protecţie a mediului înconjurător în scopul creşterii calităţii vieţii;
 • propuneri privind protecţia şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale;
 1. Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectie copii, formată din 3 membrii, având următoarele atribuţii principale:
 • întocmeşte studii şi face propuneri pentru asigurarea condiţiilor necesare bunei funcţionări a instituţiilor de învăţământ, sănătate, de cultură, sport, asistenţă şi protecţie socială;
 • face propuneri privind înfiinţarea de instituţii de binefacere de interes local;
 • avizează proiecte de hotărâri care se referă la:
 • propunerile privind funcţionarea instituţiilor de învăţământ, de cultură şi sport;
 • măsuri pentru crearea condiţiilor necesare petrecerii timpului liber al locuitorilor comunei şi pentru buna desfăşurare a activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement, urmând elaborarea unui calendar al acestor manifestări;
 • propuneri privind realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, criterii pentru repartizarea locuinţelor sociale;
 • propuneri privind conferirea persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, a titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Saulia”;
 • propuneri privind punerea în valoare a obiectivelor turistice slab mediatizate sau nevalorificate încă, promovarea turismului rural, omologarea şi întreţinerea traseelor turistice, realizarea de către factorii interesaţi a bazei turistice locale şi de informare turistică;
 1. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniștii publice, protectie mediu si turism, formată din 3 membrii, având următoarele atribuţii principale:
 • efectuează studii şi face propuneri pentru îmbunătăţirea relaţiei dintre cetăţeni şi Consiliul local precum şi a informării cetăţenilor;
 • propune soluţii referitoare la problemele ridicate de cetăţeni prin cereri şi petiţii adresate consiliului local, care vizează localităţi componente, cartiere sau a căror obiect are o frecvenţă mai mare în cadrul petiţiilor;
 • efectuează anchete asupra problemelor dirijate spre comisie de către consiliul local, prezentând acestuia un raport despre cele constatate;
 • avizează proiecte de hotărâri care se referă la:
 • elaborarea statutului comunei Saulia, a regulamentului de funcţionare a Consiliului local, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al consiliului local;
 • asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale sau judeţene pentru realizarea unor lucrări sau servicii de interes public;
 • colaborarea cu agenţi economici din ţară sau din străinătate în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun;
 • stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare şi înfrăţire cu localităţi din străinătate;
 • apărarea ordinii   publice,   respectarea   drepturilor   şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor;
 • propuneri privind stabilirea reprezentanţilor statului în adunările generale ale acţionarilor la societăţile comerciale unde consiliul local este acţionar;
 • propuneri de participare a consiliului local cu capital sau bunuri la societăţile comerciale pentru realizarea de lucrări şi servicii de interes public local;

Art. 23 (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:

 1. a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice şi cu celelalte comisii;
 2. b) convoacă şedinţele comisiei;
 3. c) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apeciază că este necesar;
 4. d) conduce şedinţele comisiei;
 5. e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce reprezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
 6. f) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
 7. g) pe baza datelor comunicate de secretar, anunţă rezultatul votării;

(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei.
Art. 26  Secretarul asigură redactarea actelor comisiei (rapoarte, avize, procese-verbale, etc.) şi efectuează numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţelor acesteia.

Art. 27 (1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză şi verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie sau a primarului. Componenţa, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre.

(2) Comisia de analiză şi verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

(3) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioadă determinată. Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice.

 

CAPITOLUL  III – Funcţionarea Consiliului local

Secţiunea I – Convocarea şi ordinea de zi a şedinţelor Consiliului local

Art. 28 (1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului.

(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului, ori la cererea primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru gestionarea situaţiilor de criză sau de urgenţă, prefectul poate solicita primarului sau preşedintelui consiliului judeţean, respectiv Primarului General al Municipiului Bucureşti convocarea, după caz, a unei şedinţe extraordinare a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local.

(3) Consilierii locali sunt convocaţi în scris sau, în funcţie de prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziţiei sau documentului de convocare iniţiat de cel puţin o treime din numărul consilierilor locali în funcţie.

(4) Data şedinţei consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, astfel:

 1. în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziţiei de convocare pentru şedinţele ordinare;
 2. în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziţiei sau documentului de convocare pentru şedinţele extraordinare.

(5) În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai oraşului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ – teritoriale ori în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.

(6) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informaţii despre şedinţă:

 1. data, ora şi locul desfăşurării;
 2. proiectul ordinii de zi;
 3. materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
 4. modalitatea prin care sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, potrivit opţiunii acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
 5. indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;
 6. invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

(7) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale transmite prefectului, sub semnătura sa, evidenţa prezenţei consilierilor locali la convocările pentru şedinţele care nu s-au putut desfăşura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării. Evidenţa transmisă prefectului precizează şi situaţiile în care, ca urmare a ultimei absenţe, a intervenit cazul de încetare de drept a mandatului.

(8) În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul – verbal al şedinţei.

Art. 29 (1) Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale şi compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condiţiile legii.

(2) Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din  OUG nr. 57/ 2019.

(3) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotărâri, cu menţionarea titlului şi a iniţiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică în unităţile administrativ – teritoriale, după caz, precum şi orice alte probleme de interes local.

(4) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei, ai oraşului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ – teritoriale prin mass – media, prin afişarea pe pagina de internet a unităţii administrativ – teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(5) În comunele, în oraşele sau în municipiile în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţa publică şi în limba minorităţii naţionale respective.

(6) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situaţia în care acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 136 alin. (8) sau numai cu acordul iniţiatorului, dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din OUG nr. 57/ 2019.

(7) Ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.

(8) Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă.

(9) În cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin. (7), nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă.

 

Secţiunea a II-a Procedura iniţierii proiectelor

Art. 30 (1) Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale şi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(2) Proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă.

(3) Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoţite de referatele de aprobare ale acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează şi se transmit de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale:

 1. compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate;
 2. comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii şi întocmirii avizelor.

(4) Nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum şi celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (3), se face de către primar împreună cu secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale.

(5) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică şi data de depunere a rapoartelor şi a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise şi comisiilor de specialitate înainte de pronunţarea acestora.

(6) După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

(7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale, care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali şi către iniţiatori, după caz, cel mai târziu în ziua şedinţei.

(8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de:

 1. referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;
 2. rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 3. avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
 4. alte documente prevăzute de legislaţia specială.

(9) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale asigură îndeplinirea condiţiilor de la alin. (8) şi aduce la cunoştinţa consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.

(10) Rapoartele şi avizele prevăzute la alin. (8) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (5), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor extraordinare. În situaţia şedinţelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgenţă, cel târziu odată cu proiectul hotărârii.

(11) Iniţiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea acestuia.

 

Secţiunea a III-a  Desfăşurarea şedinţelor Consiliului local

Art. 31 (1) Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie.

(2) Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie, cu excepţia cazului în care aceştia absentează motivat. Absenţa este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza:

 1. unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical;
 2. unei deplasări în străinătate;
 3. unor evenimente de forţă majoră;
 4. în cazul decesului soţiei/soţului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II – lea a consilierului local ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv;
 5. alte situaţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local.

(3) Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la şedinţele consiliului local este sancţionat, în condiţiile art. 233 din OUG nr. 57/ 2019.

(4) Consilierii locali sunt obligaţi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale.

(5) Consilierul local care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă această situaţie la cunoştinţa secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale.

Art. 32 (1) Şedinţele consiliului local sunt publice.

(2) Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de:

 1. accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele – verbale ale şedinţelor consiliului local;
 2. accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora;
 3. posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea/subunitatea administrativ-teritorială de a asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe internet, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului local.

(3) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română. În consiliile locale în care consilierii locali aparţinând unei minorităţi naţionale reprezintă cel puţin 20% din numărul total, la şedinţele consiliului local se poate folosi şi limba minorităţii naţionale respective. În aceste cazuri se asigură, prin grija primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile, documentele şedinţelor de consiliu local se întocmesc şi se aduc la cunoştinţă publică în limba română.

(4) La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort şi conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unităţile administrativ – teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum şi alte persoane interesate, în condiţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local.

(5) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare al consiliului local şi ale codului administrativ.

(6) Preşedintele de şedinţă este obligat să asigure luarea cuvântului de către iniţiator pentru susţinerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită, precum şi de către delegatul sătesc, după caz.

(7) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

(8) Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului.

(9) Preşedintele de şedinţă permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal, în probleme prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(10) Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuţiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă.

(11) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

(12) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali, precum şi ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedinţă putând formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate.

(13) Sinteza dezbaterilor din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces – verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale.

(14) Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

(15) La începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale supune spre aprobare procesul – verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali şi primarul au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a consiliului local, să conteste conţinutul procesului – verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

(16) Procesul – verbal semnat de preşedintele de şedinţă şi de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale, precum şi documentele care au fost dezbătute în şedinţa anterioară se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care se numerotează şi se sigilează de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale, după aprobarea procesului – verbal sau de către persoana cu atribuţii în acest sens, desemnată în condiţiile legii.

(17) În termen de 3 zile de la data aprobării procesului – verbal al şedinţei, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale afişează la sediul primăriei şi publică pe pagina de internet a unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale o copie a procesului – verbal al şedinţei.

Art.33 (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliile locale sunt reprezentaţi la şedinţele consiliului local de un delegat sătesc. Delegatul sătesc este asimilat aleşilor locali.

(2) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, în termen de 20 de zile de la data constituirii acestuia, de o adunare sătească, convocată de primar cu cel puţin 15 zile înainte şi desfăşurată în prezenţa primarului sau a viceprimarului şi a secretarului general al unităţii administrativ – teritoriale.

(3) Alegerea delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenţi la această adunare, consemnată într-un proces – verbal care se prezintă în prima şedinţă a consiliului local. La adunarea sătească pot participa toţi cetăţenii cu drept de vot din satul respectiv.

(4) Încetarea de drept a mandatului delegatului sătesc are loc în următoarele situaţii:

 1. demisie;
 2. validarea, în calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul în satul al cărui delegat este;
 3. schimbarea domiciliului într-un alt sat, inclusiv ca urmare a reorganizării unităţii administrativ – teritoriale respective;
 4. condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a pedepsei;
 5. punerea sub interdicţie judecătorească;
 6. pierderea drepturilor electorale;

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (4) se alege un nou delegat sătesc, cu respectarea prevederilor alin. (1) – (3), care se aplică în mod corespunzător.

(6) Adunarea sătească, convocată de către primar, poate hotărî oricând eliberarea din funcţie a delegatului sătesc şi alegerea, în termen de 20 de zile de la eliberare, a unei alte persoane în această funcţie, în condiţiile alin. (2) care se aplică în mod corespunzător.

(7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezintă, delegaţii săteşti sunt invitaţi în mod obligatoriu. Delegaţii săteşti au dreptul de a se exprima cu privire la problemele discutate, opinia acestora fiind consemnată în procesul – verbal al şedinţei.

 

Secţiunea a IV-a Procedura de vot

Art.34 (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. d) din OUG 57/ 2019, de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

(3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din OUG 57/ 2019 a consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:

 1. hotărârile privind bugetul local;
 2. hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;
 3. hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
 4. hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
 5. hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului;
 6. hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine;
 7. hotărârile privind administrarea patrimoniului;
 8. hotărârile privind exercitarea atribuţiilor privind participarea cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele şi în interesul colectivităţilor locale la nivelul cărora sunt alese, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.;
 9. alte hotărâri necesare bunei funcţionări al consiliului local, stabilite prin legi speciale sau regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local.

(4) Votul consilierilor locali este individual şi poate fi deschis sau secret.

(5) Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalităţi:

 1. prin ridicarea mâinii;
 2. prin apel nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă;

(6) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.

(7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(8) Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu.

(9) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (8).

(10) Abţinerile se numără la voturile împotrivă.

(11) Dacă pe parcursul desfăşurării şedinţei nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, preşedintele de şedinţă amână votarea până la întrunirea acesteia.

(12) Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali şi cu acordul majorităţii consilierilor locali prezenţi, preşedintele de şedinţă retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către iniţiator şi de către compartimentele de specialitate.

(13) Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

 

CAPITOLUL IV – ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII SI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

Art.35 (1) Consilierii locali pot adresa întrebări primarului, viceprimarului, secretarului comunei, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate.

(2)  Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil,

la următoarea şedinţă a consiliului local.

Art.36 Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului local, sau verbal, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

Art.37 (1) Consilierii locali pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizate sunt obligate sa i le furnizeze la termenul stabilit.

(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau verbal.

Art.38 (1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, primesc un număr de înregistrare, consemnându-se elementele principale cu privire la petent şi la obiectul petiţiei.

(2) Semestrial, Consiliul local al comunei Saulia analizează modul de soluţionare al petiţiilor.

 

CAPITOLUL V – Exercitarea mandatului de către aleşii local

Secţiunea I – Drepturile consilierilor locali

Art.39  Consilierii locali au dreptul la iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

Art.40  (1) Pentru participarea la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate, consilierul local are dreptul la indemnizaţie de şedinţă.

(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului local care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de  5%  din indemnizaţia lunară a primarului.

(3) Consilierii locali au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi la o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii.

(4) Consilierul local are dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-a făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii.

(5) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi delegaţilor săteşti.

Art.41 (1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. În cazul primarului, viceprimarului şi al consilierilor locali termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile de la data încheierii misiunii.

(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), aleşii locali vor suporta cheltuielile deplasării.

Art.42  (1) Aleşii locali au dreptul la pregătire, formare şi perfecţionare profesională.

(2) Aleşii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate în condiţiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a indemnizaţiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condiţiile legii.

(3) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru programele de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau alţi furnizori de formare şi perfecţionare profesională în decursul mandatului, organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice.

Art.43  (1) Dreptul consilierilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.

Art.44  (1) Dreptul de asociere al consilierilor locali este garantat.

(2) În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivităţile locale, structurile asociative legal constituite ale consilierilor locali vor fi consultate de către autorităţile administraţiei publice centrale în toate problemele de interes local.

Art.45  Consilierii locali pot demisiona, anunţând în scris pe preşedintele de şedinţă care ia act de aceasta. Preşedintele de şedinţă propune consiliului local adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant.

 

SECŢIUNEA 2. Obligaţiile consilierilor locali

Art.46 (1)  Aleşii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

(2) Consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, după caz.

Art.47 Consilierii locali şi consilierii judeţeni, preşedinţii consiliilor judeţene şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum şi viceprimarii nu pot lipsi de la lucrările consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepţia situaţiilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare.

Art.48  Consilierii locali şi consilierii judeţeni, aflaţi în serviciul colectivităţii locale, precum şi primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene, după caz, în calitatea lor de reprezentanţi legali ai unităţilor/subunităţilor administrativ – teritoriale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună – credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

Art.49  Consilierii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

Art.50  (1) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

(2) Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi de interes personal.

Art.51 (1)  Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local, respectiv în consiliul judeţean, o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

(2) Fiecare consilier local, respectiv consilier judeţean, precum şi viceprimarii, respectiv vicepreşedinţii consiliului judeţean sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale.

(3) Fiecare primar prezintă anual, în faţa autorităţii deliberative, un raport privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale. Fiecare preşedinte al consiliului judeţean prezintă anual în faţa autorităţii deliberative un raport privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale.

(4) În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuţii stabilite prin lege, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte la prima şedinţă ordinară a autorităţii deliberative o informare privind deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de zile de la data încheierii deplasării.

(5) În cazul nerespectării prevederilor alin. (4), aleşii locali suportă cheltuielile deplasării.

Art.52  (1) Primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean este obligat ca, prin intermediul secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor locali, respectiv consilierilor judeţeni, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condiţiile legii.

(2) Consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni pot adresa întrebări şi interpelări primarului, viceprimarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean, vicepreşedinţilor consiliului judeţean, după caz.

(3) Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de  regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean.

(4) Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris sau, după caz, oral până cel mai târziu la următoarea şedinţă a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean.

Art.53 (1)  Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public de către secretarul comunei Saulia.

(2) Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului comunei Saulia.

Art.54  Consilierii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private.

Art.55 (1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în cazul în care au obţinut aprobarea consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei, şi numai pentru motive temeinice.

(2) Sunt considerate motive temeinice cazurile de boală, plecarea din localitate în interesul serviciului, concediul legal şi evenimentele deosebite în familie, cum sunt: naşterea, botezul, căsătoria, decesul, etc.

(3) Nu se consideră absent consilierul local care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Saulia

.

Secţiunea III – Răspunderea consilierilor locali

Art.56  Consilierii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

Art.57  Consilierii locali răspund în nume propriu pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

Art.58  (1) Pentru încălcarea de către consilierii locali, respectiv de către consilierii judeţeni a prevederilor Codului administrativ, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi a prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului local sau al consiliului judeţean, după caz, consiliul local sau consiliul judeţean poate aplica următoarele sancţiuni disciplinare:

 1. avertismentul;
 2. chemarea la ordine;
 3. retragerea cuvântului;
 4. eliminarea din sala de şedinţă;
 5. excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
 6. diminuarea indemnizaţiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;
 7. retragerea indemnizaţiei lunare pentru una sau două luni;

(2)  Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) – d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e) – g) de către consiliul local, respectiv de către consiliul judeţean, prin hotărâre.

(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) – e) sunt aplicabile şi viceprimarilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, după caz.

(4) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

Art.59 La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului local, respectiv consilierului judeţean în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

Art.60 (1) Consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui de şedinţă şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului sunt chemaţi la ordine.

(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul – verbal de şedinţă.

(3) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local, respectiv consilierul judeţean este invitat de către preşedintele de şedinţă să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.

(4) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedintele de şedinţă ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

Art.61  În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local sau un consilier judeţean, după caz, continuă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îi va retrage cuvântul, acesta nemaiputând lua cuvântul pe perioada desfăşurării şedinţei consiliului. În situaţia în care un consilier persistă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

Art.62 (1)  În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul local, respectiv consiliul judeţean poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului local, respectiv a consilierului judeţean de la lucrările consiliului local sau ale consiliului judeţean, după caz, şi ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

(3) Excluderea temporară de la lucrările consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.

(4) Excluderea de la lucrările consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei lunare.

(5) În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul personalului care asigură ordinea publică locală.

Art.63 (1) Sancţiunile prevăzute la art. 58 alin. (1), lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliul local, respectiv de consiliul judeţean cu majoritatea absolută.

(2) Pe perioada aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 58 alin. (1), lit. e) şi f), consilierii locali sau judeţeni în cauză nu vor fi socotiţi la cvorumul pentru şedinţă.

(3) Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 58 alin. (1), lit. a) – d).

(4) Sancţiunile prevăzute la art. 58 alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, pentru abaterile săvârşite în calitatea lor de consilier local, respectiv de consilier judeţean.

Art. 64 (1) Pentru abateri grave şi/sau repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni:

 1. mustrare;
 2. avertisment;
 3. diminuarea indemnizaţiei cu 5 – 10% timp de 1 – 3 luni;
 4. eliberarea din funcţie.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) – c) se aplică, prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, la propunerea motivată a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean. Motivele care justifică propunerea de sancţionare sunt aduse la cunoştinţă consilierilor locali sau consilierilor judeţeni, după caz, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.
(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1), hotărârea se adoptă prin vot secret cu majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali sau consilierilor judeţeni în funcţie, după caz.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se face cu respectarea prevederilor art. 152 sau art. 188, după caz din OUG nr. 57/ 2019.

(5) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

(6) Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier local sau judeţean, după caz, al viceprimarului sau al vicepreşedintelui consiliului judeţean.

Art. 65  (1) Primarul, preşedintele consiliului judeţean, respectiv preşedintele de şedinţă al consiliului local, după caz, prin semnare, învesteşte cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuţiilor care îi revin potrivit legii.

(2) Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative aparţine exclusiv autorităţilor deliberative, respectiv executive. Întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea documentelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuţiile specifice.
(3) Actele autorităţilor administraţiei publice locale angajează, în condiţiile legii, răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean care, cu încălcarea prevederilor legale, fundamentează din punct de vedere tehnic şi al legalităţii emiterea sau adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate aceste acte.

(4) În cazul în care printr-un act administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale emis sau adoptat fără a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalităţii s-au produs consecinţe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorităţii executive sau autorităţii deliberative, după caz, în condiţiile legii şi ale codului administrativ..
(5) Funcţionarii publici sau personalul contractual, după caz, responsabili cu operaţiunile prevăzute la alin. (3) pot formula obiecţii ori refuza efectuarea acestora în condiţiile art. 490, respectiv art. 553 din OUG nr. 57/ 2019.

(6) Prevederile alin. (1) – (5) se aplică şi în cazul altor acte administrative sau asimilate acestora în condiţiile legii emise, respectiv adoptate de autorităţile publice.

Secţiunea IV

Dispoziţii referitoare la declararea intereselor consilierilor locali

Art.66 (1)  Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I, titlul IV din Legea nr. 161/ 2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:

 1. soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
 2. orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;
 3. o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;
 4. o altă autoritate din care face parte;
 5. orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
 6. asociaţie sau fundaţie din care face parte.

(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul – verbal al şedinţei.

(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/ 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10%  pe o perioadă de maximum 6 luni.

Art. 67  Aleşii locali au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţii de avere şi declaraţii de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/ 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 68 (1)  În declaraţia privind interesele personale, consilierii locali vor specifica:

 1. funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor;
 2. veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective;
 3. participarea la capitalul societăţilor comerciale;
 4. asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt;
 5. bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune;
 6. funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie;
 7. bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori;
 8. i) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale; orice cadou sau donaţie primită de consilierii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea Consiliului local al comunei Saulia, conform legii;
 9. j) orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în cazul primarului, viceprimarului şi consilierilor locali;

Art. 69 (1)  Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaraţiei de avere şi de interese prevăzute de lege atrage sancţiunile prevăzute de  Legea nr. 176/ 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Secţiunea V – Încetarea/suspendarea mandatului de consilier local

Art. 70  Mandatul primarului, consilierului local, preşedintelui consiliului judeţean şi al consilierului judeţean este de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii.

Art. 71 (1) Mandatul de consilier local, respectiv de consilier judeţean se suspendă în următoarele situaţii:

 1. a) a fost dispusă măsura arestării preventive;
  b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu;
  c) a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate;

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) dispuse în condiţiile Legii nr. 135/ 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea..mandatului.
(3) Documentele corespunzătoare situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. c) se comunică de către emitent, în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnare, secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale şi primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean, iar în prima şedinţă ulterioară comunicării consiliul local, respectiv consiliul judeţean, după caz, ia act de această situaţie, prin hotărâre.
(4) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).
(5) Ordinul de suspendare emis pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv hotărârea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului în condiţiile alin. (1) lit. c) se comunică de îndată consilierului local, respectiv consilierului judeţean, în termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotărârii consiliului, după caz.
(6) În cazul în care faţă de consilierul local, respectiv consilierul judeţean al cărui mandat a fost suspendat în condiţiile alin. (1) lit. a) şi b), a fost dispusă clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.

Art. 72  Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier judeţean încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

Art. 73 (1) Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

 1. demisie;
 2. constatarea şi sancţionarea, în condiţiile Legii nr. 176/ 2010, cu modificările şi completările ulterioare, a unei stări de incompatibilitate;
 3. schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ – teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
 4. lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfăşurate pe durata a trei luni calendaristice;
 5. lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfăşurării, în condiţiile legii, a şedinţelor ordinare şi/sau extraordinare;
 6. imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
 7. condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei;
 8. punerea sub interdicţie judecătorească;
 9. pierderea drepturilor electorale;
 10. pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;
 11. condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată şi de modalitatea de individualizare a executării acesteia;
 12. deces;

(2) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c) – f) şi l), este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz.

(3) Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), în situaţia în care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestată, este data expirării perioadei în care consilierul local, respectiv consilierul judeţean, după caz, are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condiţiile Legii nr. 176/ 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j) este data comunicării către prefect, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale şi către consilierul local, a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales, în situaţia în care legalitatea acesteia nu a fost contestată.

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) – f) şi l) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local sau de consilier judeţean, precum şi vacantarea locului de consilier local sau de consilier judeţean se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului. Hotărârea autorităţii deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, precum şi consilierului local.

(6) Consiliul local, respectiv consiliul judeţean are obligaţia de a adopta hotărârea prevăzută la alin. (6) în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar şi de secretarul general al unităţii/subidiviziunii administrativ – teritoriale ori de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului, după caz, cu privire la una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) – f) şi l). În termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local, respectiv pentru consiliul judeţean, constatarea încetării mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier local sau de consilier judeţean se realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul general al unităţii/subidiviziunii administrativ – teritoriale, în situaţia neadoptării acestei hotărâri de către consiliul local sau consiliul judeţean, după caz.

(7) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b), g) – k) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local sau de consilier judeţean, precum şi vacantarea locului de consilier local sau de consilier judeţean se fac de către prefect prin ordin, în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării transmise prefectului de către autoritatea responsabilă de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale sau de către instanţă, după caz.

(8) Ordinul prefectului emis în situaţiile prevăzute la alin. (6) şi (7) se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, consilierului local şi secretarului general al unităţii/ subdiviziunii administrativ – teritoriale.

(9) Hotărârea consiliului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) – f), h) şi l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariţia evenimentului şi semnat de primar şi de secretarul general al comunei, al oraşului sau al municipiului/subdiviziunii municipiului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul este însoţit de acte justificative.

(10) Ordinul prefectului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. g), i), k), înştiinţările transmise prefectului de către instanţă.

(11) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. j), în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local sau judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului local sau judeţean. Ordinul prefectului se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului,consilierului local şi secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale.

(12) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) – f) hotărârea poate fi atacată de consilierul local, respectiv de consilierul judeţean în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se pronunţă în termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă.

(13) În toate cazurile, hotărârea instanţei se comunică părţilor, prefectului şi secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale, care are obligaţia afişării acesteia la sediul unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale, în termen de maximum 2 zile de la comunicare.

(14) Funcţia constatată vacantă în condiţiile alin. (6) – (8) se completează cu supleantul desemnat de partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală respectivă, care este validat şi depune jurământul, ulterior rămânerii definitive a hotărârii instanţei.

Art.74  Încetarea mandatului de consilier local, respectiv de consilier judeţean în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ – teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.

Art.75   Încetarea mandatului de consilier local, respectiv de consilier judeţean, în cazul demisiei, se constată în prima şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi în baza demisiei scrise înaintate secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale, primarului, preşedintelui de şedinţă, preşedintelui consiliului judeţean, după caz. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie şi se declară vacant locul consilierului local, respectiv judeţean, se comunică de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului.

Art.76  Prevederile art.74, (1) lit. g) – i) şi k) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În aceste cazuri, data respectivă este şi data la care încetează de drept mandatul.

Art.77  În situaţia în care este contestată legalitatea actului prevăzut la art. 73,  (3) sau a hotărârii prevăzute la alin. (4), data încetării de drept a mandatului este data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

Art.78  De la data încetării mandatului, consilierul local sau consilierul judeţean respectiv:

 1. nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru şedinţele autorităţii deliberative din care face parte;
 2. nu mai poate participa la vot în cadrul şedinţelor autorităţii deliberative din care face parte, precum şi în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;
 3. nu mai are dreptul la indemnizaţia lunară.

 

Capitolul VI – Reguli ale polemicii civilizate în cadrul şedinţelor Consiliului local al comunei Saulia

Art.79 Pentru instituirea unui climat civilizat şi creşterea eficienţei dezbaterilor se instituie următoarele reguli ale polemicii în cadrul şedinţelor Consiliului local al comunei Saulia:

 1. a) În dezbateri, în interpelări ori întrebări, precum şi în orice alte luări de cuvânt, din consideraţie reciprocă, vor fi respectate orientarea politică a celorlalţi vorbitori, dreptul la opinie şi solemnitatea şedinţei.
 2. b) În orice dezbatere, discuţiile trebuie să se limiteze la date şi argumente care sunt concludente în rezolvarea problemei ce face obiectul dezbaterii.
 3. c) Părţile în polemică, în spiritul propriei ideologii, sunt îndreptăţite a folosi drept argumente fie teorii ştiinţifice, fie fapte sau date de natură a elucida problema discutată.
 4. d) Niciuna dintre părţi nu are dreptul sa aducă în discuţie drept argumente sau în mod jignitor caracterul, temperamentul, aspectul fizic, trecutul personal, naţionalitatea sau originea etnică a adversarului la dezbatere, deoarece acestea nu infirmă şi nici nu confirmă validitatea celor susţinute.
 5. e) Părţile nu au dreptul să pună în discuţie motivele care determină atitudinea şi opinia adversarului la dezbatere, deoarece astfel de aspecte abat discuţia de la problema în sine.
 6. f) Calificarea jignitoare a adversarului la dezbatere prin referire la concepţia şi mentalitatea lui, la categoria sau clasa socială, la profesie sau la pregătirea profesională, la organizaţia socială sau partidul din care face parte încalcă regulile polemicii şi demonstrează lipsa de argumente şi de putere de convingere, cât şi lipsa de respect pentru cealaltă parte.
 7. g) În orice polemică purtată civilizat contează numai argumentele şi valoarea lor. Numai forţa de convingere a argumentelor şi baza acestora sprijină opinia exprimată, iar nu ideologia în numele căreia este abordat punctul de vedere.

Art.80  Preşedintele de şedinţă este dator ca, în cazurile încălcării de către consilieri sau de către alţi vorbitori a regulilor înscrise în articolele precedente, să aplice sancţiunile prevăzute în prezentul regulament.

 

CAPITOLUL VII. Dispoziţii finale

Art. 81 Consiliul local este autoritate a administraţiei publice locale, constituit la nivel local, în urma alegerilor locale, pentru rezolvarea treburilor publice, în condiţiile legii.

Art. 82  Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă. Consiliul local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit al consiliului nou-ales.

Art. 83  (1) Reprezentanţii mass-media (ziarişti, jurnalişti, bloggeri, etc.) acreditaţi au acces la toate şedinţele publice ale Consiliului Local al comunei Saulia.

(2) Autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii autorităţii publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii.

Art. 84  Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile Codului administrativ – OUG nr. 57/ 2019, ale Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, ale Legii nr. 144/ 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 176/ 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/ 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu completările şi modificările ulterioare, ale Legii nr. 161/ 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, completându-se şi cu alte dispoziţii legale în vigoare.